PRZEDSZKOLE ARTYSTYCZNO-JĘZYKOWE W GDAŃSKU
UL. PÓLNICY 26, 80-177 GDAŃSK

Standardy Ochrony Małoletnich
Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem
(wersja skrócona- dla małoletnich)

Jednym z najważniejszych celów działania przedszkola jest chronienie dzieci przed przemocą fizyczną i psychiczną, edukacyjną, materialną oraz cyberprzemocą – niedopuszczalne jest stosowanie wobec dzieci jakiekolwiek formy przemocy. W przedszkolu musicie otrzymać pomoc w każdej sytuacji, w której jesteście bądź możecie być krzywdzeni. Obowiązkiem przedszkola jest odpowiednia reakcja na każdą formę krzywdzenia, niezależnie czy ma ona miejsce w środowisku szkolnym czy pozaprzedszkolnym.

W celu ochrony dzieci przed różnymi formami krzywdzenia bardzo ważna jest znajomość i przestrzeganie praw dziecka. Ochrona praw dziecka jest powinnością rodziców/opiekunów i wszystkich pracowników placówki. Zarówno pracownicy jak i rodzice/opiekunowie/ Pracownicy zobowiązani są traktować dzieci z należytym szacunkiem, z poszanowaniem ich godności, dóbr osobistych i potrzeb. Wszyscy jesteśmy równi bez względu na płeć, orientację seksualną, sprawność/niepełnosprawność, status społeczny, etniczny, kulturowy, religijny i światopogląd. Niedopuszczalne jest stosowanie wobec dzieci przemocy w jakiejkolwiek formie.

Przedszkole podejmując swoje działania w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych wprowadziła dokument – „Standardy Ochrony Małoletnich”. Dokument ten jest również wyrazem troski o godność oraz o dobro fizyczne i psychiczne dzieci.

Co możecie znaleźć w dokumencie „Standardy Ochrony Małoletnich” ?

● zasady bezpiecznych relacji pracowników przedszkola z dziećmi;
● zasady zapewniające bezpieczne relacje między dziećmi;
● zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu;
● zasady ochrony małoletnich przed zagrożeniami z sieci.

Zasady zapewniające bezpieczne relacje między dziećmi a personelem szkoły

Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników placówki jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Pracownicy placówki mają obowiązek traktować każde dziecko z należnym mu szacunkiem uwzględniając przy tym jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracowników wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie. Pracownicy placówki, realizując te cele, działają w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych danej placówki oraz posiadanych kompetencji i doświadczenia zawodowego.

NIEDOZWOLONE ZACHOWANIA DZIECI
I PRACOWNIKÓW W PRZEDSZKOLU

Stosowanie agresji i przemocy fizycznej w różnych formach:

✔ bicie/uderzanie/popychanie/kopanie/opluwanie;
✔ wymuszenia;
✔ fizyczne zaczepki;
✔ napastowanie seksualne;
✔ nadużywanie swojej przewagi nad inną osobą;
✔ napastowanie seksualne;
✔ zmuszanie innej osoby do podejmowania niewłaściwych działań;
✔ rzucanie w kogoś przedmiotami.

Stosowanie agresji i przemocy słownej w różnych formach, np.:

✔ obelgi, wyzwiska
✔ wyśmiewanie, drwienie, szydzenie;
✔ bezpośrednie obrażanie;
✔ plotki i obraźliwe żarty, przedrzeźnianie;
✔ groźby.

Stosowanie agresji i przemocy psychicznej w różnych formach, np.:

✔ poniżanie;
✔ wykluczanie/izolacja/milczenie/manipulowanie;
✔ pisanie na ścianach (np. w toalecie lub na korytarzu);
✔ wulgarne gesty;
✔ śledzenie/szpiegowanie;
✔ obraźliwe SMSy i MMSy;
✔ wiadomości na forach internetowych lub tzw. pokojach do czatowania;
✔ telefony i e-maile zawierające groźby, poniżające, wulgarne,
zastraszające);
✔ niszczenie/zabieranie rzeczy należących do ofiary;
✔ straszenie;
✔ gapienie się;
✔ szantażowanie.

Ponadto zabronione jest:

✔ zachowywanie się w sposób zagrażający życiu bądź zdrowiu,
nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa;
✔ używanie ognia na terenie przedszkola, przynoszenie ostrych narzędzi,
innych niebezpiecznych przedmiotów i substancji (środków
pirotechnicznych, łańcuchów, noży, zapalniczek);
✔ obrażanie kolegi/koleżanki;
✔ wszelka przemoc fizyczna: bicie/popychanie/gryzienie/plucie/kopanie,
wyzwiska kierowane w stronę kolegi/koleżanki;
✔ używanie niecenzuralnych słów;
✔ dotykanie miejsc intymnych/podglądanie kolegi/koleżanki w ubikacji / pokazywanie miejsc intymnych.

Pamiętaj!

1. Zawsze, jeśli dzieje się dziecku krzywda, nie jest bezpieczne, powiedz o tym wychowawcy grupy, pedagogowi lub innemu pracownikowi przedszkola. Opowiedz o sytuacji oraz poinformuj o ewentualnych świadkach zdarzenia. Poproś o pomoc, reakcję i wsparcie.
2. Podczas rozmowy pracownik przedszkola pozwoli Ci swobodnie mówić, może zadać dodatkowe pytania, aby uzyskać jak najwięcej informacji. Jeżeli nie pamiętasz kolejności wydarzeń, nie przejmuj się, ona nie jest najważniejsza.
3. Po rozmowie pracownik placówki podejmie stosowne kroki, zgodne z zakresem swoich kompetencji, mające na celu ochronę dziecka. Podjęte zostaną odpowiednie działania m.in. wyjaśniające. Przedszkole może również prowadzić te działania we współpracy z rodzicami/opiekunami dziecka.
4. Jeżeli dziecko jest ofiarą przemocy w sieci Internet zbierz i zabezpiecz dowody dostępne w formie elektronicznej – przesyłane zdjęcia, zrzuty ekranów portali, w których opublikowano zdjęcia, posty, komentarze itp. Dowody odgrywają kluczowe znaczenie w identyfikacji sprawców.
5. Dyrektor placówki zastosuje przewidziane prawem działania wobec sprawcy/sprawców przemocy oraz odpowiednie wsparcie dla dziecka.